MURS-EKOM d.o.o.

Mursko Središće, 07. veljače 2019.

 

U skladu sa čl. 423. Zakona o trgovačkim društvima, trgovačko društvo MURS-EKOM d.o.o. za komunalne usluge i trgovinu sa sjedištem u Murskom Središću, Frankopanska 8, OIB:34333795582, raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

 za  izbor i imenovanje direktora Trgovačkog društva MURS-EKOM d.o.o.

 

Kandidati za direktora Društva, osim uvjeta propisanih Zakonom o trgovačkim društvima, moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 

 1. da ima završenu minimalno višu stručnu spremu, i to iz područja ekonomske ili tehničke struke
 2. da ima najmanje pet godina radnog iskustva na upravljačkim pozicijama u trgovačkim društvima, odnosno iskustva na poslovima komunalnih djelatnosti
 3. da posjeduje organizacijske sposobnosti
 4. da je podnio najbolji prijedlog programa i plana rada trgovačkog društva MURS-EKOM d.o.o. za mandatno razdoblje

 

Na natječaj se mogu javiti kandidati za koje ne postoji:

 • sukob interesa sukladno odredbama Zakona o sprječavanju sukoba interesa (Narodne novine broj 26/11, 12/12, 124/12, 48/13 i 57/15).,
 • okolnosti iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima:
 • da kandidat nije kažnjen za kazneno djelo zlouporabe stečaja, zlouporabe u postupku stečaja, pogodovanje vjerovniku ili povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga iz Kaznenog zakonika Republike Hrvatske,
 • da kandidatu nije izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja društva dok traje ta zabrana,
 • pravomoćno rješenje nadležnog suda o postojanju potvrđene optužnice, presude o izdavanju kaznenog naloga te postojanje pravomoćne presude.

Kandidati za direktora Društva moraju biti državljani Republike Hrvatske.

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj, kandidati za direktora Društva dužni su dostaviti:

 • Životopis u kojem će se u skladu s dostavljenim dokazima obrazložiti ispunjavanje uvjeta iz javnog natječaja,
 • Dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja u skladu s točkom 1. ovog natječaja (preslika diplome ili svjedodžbe ovjerena kod javnog bilježnika),
 • Dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu – potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka

HZMO,

 • Dokaz da posjeduje organizacijske sposobnosti provjerene u dosadašnjem radu (dokaz o obavljanju poslova na radnom mjestu koje zahtjeva rukovodeće i organizacijske sposobnosti – preslika rješenja, ugovora o radu, rješenja o rasporedu ili potvrda poslodavca da je obavljao takve poslove)
 • Dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice, domovnice)
 • Izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika pod kaznenom i materijalnom odgovornošću o nepostojanju okolnosti iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima i nepostojanju sukoba interesa sukladno odredbama Zakona o sprječavanju sukoba interesa, ne stariju do 45 dana,
 • Uvjerenje nadležnog suda da protiv kandidata nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage, da ne postoji potvrđena optužnica, da nije donesena presuda o izdavanju kaznenog naloga te da nije donesena nepravomoćna presuda – ne starije od 6 mjeseci,
 • Kandidatov program i plan poslovanja za MURS-EKOM d.o.o. za četverogodišnje razdoblje.

 

Nakon zaprimanja prijava, Nadzorni odbor će kandidate koji su podnijeli uredne prijave pozvati na testiranje te će ocijeniti dostavljne programe i planove rada za četverogodišnje razdoblje.

Direktora Društva imenuje Skupština društva sukladno članku 17. Društvenog ugovora na četverogodišnje razdoblje.

 

Na javni natječaj mogu se javiti osobe oba spola.

Javni natječaj za izbor direktora Društva bit će objavljen u listu MEĐIMURJE i na mrežnim stranicama Društva  www.murs-ekom.hr dana 11. veljače 2019. godine.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži svu traženu dokumentaciju navedenu u ovom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu na natječaj neće se smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj.

O rezultatima izbora kandidati će biti pisano obaviješteni u roku od 15 dana od završetka natječaja.

Riječi i pojmovi korišteni u javnom natječaju, koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Prijave na natječaj sa dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se do 25. veljače 2019. godine do 12:00 sati bez obzira na način dostave.

Prijave dostaviti na: MURS-EKOM d.o.o., Frankopanska 8, 40315 Mursko Središće, s naznakom „Prijava na javni natječaj za direktora Društva – ne otvarati“.